Ви тутГоловна>>Менеджмент>>Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Поняття та складові бюджетного менеджменту - Реферат

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Поняття та складові бюджетного менеджменту -Реферат

 ( далі б.м.)

 

Б.М. : ВИЗНАЧЕННЯ , ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ,СУБ’ЄКТ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ. СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

СКЛАДОВІ Б.М.

Б.М. -  сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в процесі руху вказаних потоків.

                Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.

                Об’єктом б.м. є бюджет

В сучасній ек літературі бюджет розглядається з 3х сторін:

за формою – це фінансовий план

за сутністю – економічна категорія

-            за матеріальним змістом – централізований фонд державних ресурсів

Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.

Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

Бюджетний процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає:

1). орагни управління бюджетом

2)  структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності.

Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:

 1. органи законодавчої та виконавчої влади (Це ВР, КМ, обласні та міські держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116
 2. органи оперативного управління бюджетом

-            органи системи Мінфіна (центральний аппарат мінфіна, мінфін АР Крим, обласні і міські фін управління, міські і районні фін відділи);

-            організації при мінфіні (органи Держказначейства; КРУ)

-            ДПА

-            Рахункова палата

 1. Органи нефінанс. профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані з формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджета:

-            митний комітет та його підрозділи

-            органи МВС

-            органи юстиції та нотаріату

-            природоохоронні органи та інспекції

-            інспекції по контролю за цінами

По лінії фінансування видатків:

-            головні розпорядники коштів (ГРК) (керівники міністерств , відомств, виконавчих органів і т.д.)

-            розпорядники коштів 2го та 3го рівня  які одержують кошти з бюджету і несуть відповідальність за їх цільове використання.

По структурі бюджетний процес складається  з 4х етапів:

1)      складання

2)      розгляд

3)      затвердження

4)      виконання

Перші три етапи є БЮДЖЕТНИМ ПЛАНУВАННЯМ.

Рівень бюджетного планування залежить від 3х основних чинників:

-            від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи інша держава – це класична вимога до менеджменту та б.м. в тому числі;

-            від достовірності тієї інформації, яка використовується в бюджетному плануванні

-            від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.

ВІДОМО три методи:

1)Метод прямого рахунку ; 2) нормативний ; 3) Аналітичний.

Взагалі бюджетне планування  засноване на балансовому методі, (т.т. рівність доходів і видатків).

ІСНУЄ 3 ВАРІАНТИ ЗБАЛАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:

 1. Зменьшення видаткової частини
 2. Збільшення доходної частини
 3. Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

СКЛАДОВІ Б.М. визначаються загальними функціями управління, а саме :

-            стратегічне планування

-            планування реалізації стратегії

-            організація виконання розроблених планів

-            облік

-            контроль

Відповідно виділяються 3 складових БМ:

 1. організація планування бюджету і виконання бюджету
 2. облік виконання бюджету
 3. контроль за виконанням бюджету

Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська діяльність.Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на певний час, або за певний проміжок часу.

До інформації ставляться наступні вимоги:  1. Достовірність;  2. Своєчаснітсь;  3. Повнота.

            Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю , фін контроль  - реалізаця на практиці контрольної функції фінансів.

            Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:

1)      податкова адміністрація

2)      КРУ

3)      Рахункова палата

4)      Органи системи Мінфіну

      Форми фінансового контролю:

- попередня - покликана запобігати порушенням законів

- поточна - провадяться всіми фінансами у процесі використання ПП коштів

- наступня - використовуються після надходження доходів чи провдених видатків

      Методи фінансового контролю:

1 - ревізія - метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю ПП, за дотриманням законодавства з фінансвих питань. За наслідками її складається акт

2 - перевірка - це обстеження й вивчення окремих ланок фін.-госп. діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною запискою. 

ФІНАНСОВІ ОРГАНИ УКРАЇНИ,

 ЇХ ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА

 

ПЛАН.

Система органів Мінфіну : структура, функції:

А) центральний аппарат мінфіну

Б) фінанасові управління державних обласних адміністрацій

В) міські та раонні фін відділи

ДПА України : функції та структура

Організації при мінфіні: функції , структура

А) КРУ України

Б) Органи держказначейства

Рахункова палата

 

 

Положення про фін органи України було затверджено Постановою КМУ №147 від 27.02.1997.

            В своїй діяльності Центральний Аппарат мінфіну  керується Конституцією, законами , постановами КМУ, Указами і розпорядженнями Президента та іншими нормативними документами.

            Функції ЦА мінфіну:

 1. реалізує державну фінансову політику
 2. бере участь у розробці балансу фін ресурсів , платіжного балансу, зведеного валютного плану, а також державних цільових фондів
 3. організує роботу, пов’язану із складанням проекту Держбюджету , за дорученням КМУ визначає порядок і терміни подання необхідних матеріалів для складання проекту бюджету
 4. організує виконання Держбюджету по доходах і видатках
 5. складає розпис доходів та видатків
 6. здійснює методичне керівництво в галузі територіального фін-бюдж планування
 7. розробляє порядок надання із Держбюджету дотацій, субсидій, субвенцій
 8. здійснює контроль за коштами, що видаються з Держбюджету
 9. складає звіт про виколнання Держабюджету(ДБ), розробляє пропозиції щодо ефективного використання коштів ДБ
 10. розробляє правила складання та виконання державного та місцевих бюджетів, розробляє бюджетну класифікацію
 11. здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів
 12. організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань
 13. здійснює загальне керівництво діяльність КРУ та органів Держказначейства

 

Очолює ЦА МІНІСТР. Він  має 10 заступників. Для узгодження вирішення питань, які покладені на ЦА мінфіну утворюється КОЛЕГІЯ. Головою колегії є міністр фінансів. Членами колегії заступники міністра та начальники управлінь мінфіну.

 

Умовно  всі відділи ЦА мінфіну можна поділити на три основні підгрупи:

 1. ЗАГАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ

-            бюджетне

-            управління доходів

-            вдосконалення фінансового механізму

-            цінними паперами фінансового ринку

-            головне управління по організації виробництва цінних паперів

-            головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

-            гол. Упр. Бухобліку

-            валютно-економічне

-            управління зв’язків з місцевими організаціями

 1. ГАЛУЗЕВІ

-            фінансоми матеріального виробництва

-            фінансами транспорту, зв’язку і сфери послуг

-            фінансами АПК та охорони природи

-            фінансування освіти , науки і культури

-            фінансування охорони здоров’я і соц захисту населення

-            фінансування оборони і правоохоронних органів

-            фінансування держапарату і оплати праці

 1. ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

-            комп’ютерізації фін органів

-            юридичний відділ

-            протокольний відділ

-            режимно-секретний відділ

-            управління справами( канцелярія)

 

Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням відповідної облдержадм за принципов подвійного підпорядкування і підзвітне ЦА і області.

Функції обласних фінупрів :

 1. Здійснює державну фін політику на даній території
 2. Визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між ланками місцевих бюджетів.
 3. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ
 4. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з обласного бюджету
 5. Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів дотацій, субсидій , субвенцій
 6. Складає річний, квартальний і місячіний розпис доходів і видатків обл. бюджету
 7. Забезпечує виконання облбюджету за видатками
 8. Перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і районів обласного підпорядкування.
 9. Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску в області

 

СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників.

ВІДДІЛИ:

1)      головна бухгалтерія

2)      бюджетний відділ

3)      відділ доходів

4)      відділ фінансів матеріального виробництва

5)      відділ фінансування соц захисту населення

6)      відділ фінансів пром компдексу і охорони природи

7)      відділ фінансування місцевих органів влади і управління

8)      відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання

9)      відділ кадрів та спец роботи

10)  відділ комп’ютерізації

11)  адм-госп відділ

 

1 в

РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)

Очолює завідуючий. 3 відділи:

1)      бугалтерія

2)      бюджетна інспекція (відділ)

3)      інспекція доходів

 

самостійно( з податкового менеджменту)

 

Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону «Про Державну КРСУ»

Складається з 3х ланок:

 1. Головне КРУ
 2. КРУ ре-ки Крим, областей, м.київ, севастопіль
 3. контрольно-ревізійні підрозділи  у містах , районах,районах міст.

 

З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95»Про Державне казначейство(ДК)                України» були утворені органи Держказначейства. 1995р. –КМУ»Положення про ДК України»

      Мета створення ДК:

 1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ
 2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ ресурсів.

 

Структура органів ДК.

Вища ланка – Головне управління ДКУ

Середня  - Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.

Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст

 

ФУНКЦІЇ ДКУ:

1)      організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим

2)      управління наявними коштами ДБ

3)      облік касового виконання бюджету за доходами і видатками

4)      здійснення фінансування з бюджету

5)      складає зведену звітність про виконання ДБ

6)      здійснення управління державним боргом України

7)      здійснення контролю за використанням та надходженням коштів  загальнодержавних цільових фондів

8)      Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і місцевих)

 

Стрктура Головного управління ДКУ:

 1. Керівництво і група при керівництві
 2. Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів
 3. У. Прогнозування доходів ДБ
 4. У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних розрахунків
 5. Оперативно-контрольне у.
 6. Управління БО та звітності
 7. У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи
 8. У. Комп’ютерізації та інформ систем
 9. У. Обслуговування державного боргу
 10. Контрольно-ревізійне у.
 11. Відділ фін забезпечення системи казначейства
 12. Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів
 13. Юр відділ
 14. У. Справами
Прочитано 1378 разів