Ви тутГоловна>>Менеджмент>>Принципи менеджменту - Реферат

Принципи менеджменту - Реферат

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

Принципи менеджменту - Реферат

 1. Ппринципи управління в межах класичного підходу до управління.
 2. Принципи управління планово-адміністративної системи господарювання.
 3. Сучасні принципи управління.
 4. Висновки

Результативність і ефективність управління сучасною організацією значною мірою залежить від того, яких принципів дотримуються її керівники, приймаючи управлінські рішення, і які методи вони застосовують для їх реалізації. Правильний вибір забезпечить досягнення бажаного результату найменшими зусиллями. Опора на систему об’єктивних закономірностей менеджменту здійснюється шляхом дотримання принципів ефективної менеджерської діяльності.

  Принцип – це певне певне правило, сформульоване на основі пізнання законів чи закономірностей чинити саме так; Тобто, це основні правила, ідеї, норми поведінки розробленні управлінською наукою та практикою, дотримання яких гарантує ефективне управління виробничо-господарської і соціальної діяльності організації. Тому знання й урахування принципів у практичній діяльності є найважливішою умовою управління.Реальний механізм дії принципів менеджменту полягає у визначенні й дотриманні їх вимог суб’єктом управління при здійсненні впливу на об’єкт управління.

 Принципи управління в межах класичного підходу до управління

 Загальні принципи менеджменту мають відповідати таким вимогам:

 • Визначати загальні положення, властиві організаціям різних типів і видів
 • Відповідати законам розвитку природи, суспільства і бізнесу
 • об’єктивно відображати сутність явищ і реальних процесів управління організацією

бути визнаними суспільством.

  Основоположний принцип менеджменту – забезпечення прибутковості бізнесу, процвітання підприємництва і максимум добробуту персоналу фірми.

Дотримання раціональних правил в управлінні виробництвом є однією з умов успіху організації, на що першим вказав Ф.Тейлор. Центром його дослідження стали чотири принципи управління індивідуальною працею працівників:

 • науковий підхід до виконання кожного елемента роботи;
 • науковий підхід до добору, навчання і тренування працівника;
 • кооперація з працівниками;
 • розподіл відповідальності за результатами роботи між менеджерами і працівниками;

Головні принципи менеджменту, розробленні школою наукового менеджменту і класичною адміністративною школою, подано в табл..№1

     Ці принципи і сьогодні не втратили своєї актуальності. Завдання менеджера – знайти їм розумне застосування, а головне правильно співвіднести між собою, розглядаючи їх як цілісну систему.

 

  Означені принципи  стосувалися порядку планування і контролю для за виконанням роботи. Вони стали відправною точкою для наступних досліджень у сфері, оскільки їх використання зумовило підвищення ефективності управління виробничими процесами. Г.Емерсон доповнив дослідження Ф.Тейлора кількома фундаментальними положеннями щодо ролі і місця менеджера:

 • підлеглий існує для того щоб продовжувати і розширювати роботу керівника;
 • керівник існує тільки для того, щоб зробити продуктивнішою роботу підлеглого;
 • компетентні фахівці повинні формулювати основні правила, навчати всіх застосовувати їх і постійне стежити за відхиленнями;
 • кожен рівень управління існує не для задоволення тих, хто стоїть нижче;
 • для здійснення будь-якої операції в організації необхідно застосовувати знання і вміння, які тільки є у світі.

Багато із цих принципів і нині мають практичну цінність, незважаючи на те, що управлінська наука пішла вперед.

Принципи управління планово-адмістративної системи господарювання

  Визначення загальних підходів до управління організаціями відбувалося в межах різних управлінських шкіл. Західний менеджмент ґрунтувався на тому, що кожна організація є самостійним суб’єктом ринку, який має широку свободу дій. Іншою була ситуація в країнах, які сповідували соціалістичну ідею. У них система управління ґрунтувалася на ідеї централізації і прямого керівництва діяльністю підприємств державними владними структурами. Передусім це стосувалося Радянського Союзу, де централізація набула особливо жорстоких форм. Ідеї нового підходу до управління розробляли А.Богданов, Н.Вітке, А.Гастев та ін. Вони сформулювали принципи управління, які відповідали особливостям планово-адміністративної системи господарювання. Табл..№2

Недосконалість системи управління, яка ґрунтувалася на принципах жорстокої централізації, спричинила її низьку ефективність, що призвело до зниження конкурентоспроможності економіки Радянського Союзу і її руйнування. Стало очевидним, що розвиток країни можливий тільки на основі переходу до ринкової економіки і перегляду основних принципів управління, оскільки старі перестали “працювати” в нових умовах господарювання. У них була відсутня одна з найважливіших складових – ініціативність, підприємливість працівників, здатність організації залучати новації, які б поліпшували її конкурентні позиції.

 Отже, нові умови економічної діяльності вимагають нових принципів, на основі яких вона може успішно здійснюватися.

 

Сучасні принципи управління

Світовий економічний розвиток вступив у нову стадію – постіндустріальну, яка має свої особливості і передбачає нове бачення процесів, що потребують управлінських дій. Головна увага в управлінні спрямовується на людей як носіїв інтелекту. Менеджмент зосереджує свої зусилля на тому, щоб:

 • навчити працівників спільно діяти і тим самим досягти синергізму (єдності, спільності) в роботі;
 • передбачає чесність і довіру в ділових відносинах – етику в бізнесі оголошено золотим правилом ;
 • прагне сформулювати таку організаційну культуру , яка б стимулювала саморозвиток працівників і їх бажання бути рівноправними членами компанії.

 З огляду на це найважливішим стають ті принципи , які дають змогу повністю розкрити потенціал людини і спрямувати його на користь організації:

 • розвиток творчих здібностей персоналу
 • залучення співробітників до розроблення управлінських рішень
 • опора на систему гнучкості лідерства серед персоналу та особисті контакти працівників із зовнішнім оточенням
 • використання таких методів співпраці з людьми, які забезпечують їх задоволення роботою
 • чесність і довіра в ділових відносинах
 • орієнтація на високі стандарти роботи і прагнення до нововведень
 • орієнтація на перспективу розвитку
  • Застосування певних принципів менеджменту гарантує ефективне управління у певному місці, за певних умов і протягом певних певного часу.
  • Принципи менеджменту забезпечують ефективні результати за їх системного використання
  • Принципи менеджменту не слід догматизувати
  • Науковому узагальненню підлягають ті принципи менеджменту, які стабільно гарантують очікуваний результат

Висновки

Отже, до сучасних принципів менеджменту можна віднести такі:

 • Пріоритет споживача, надійне обслуговування, швидкість і зручність
 • Висока якість
 • Доступні ціни
 • Опора на загальнолюдські цінності
 • Моральність
 • Допомога іншим підприємцям у досягненні успіху
 • Високі стандарти діяльності
 • Орієнтація на перспективу розвитку, розширення сфери бізнесу, підприємництва, підвищення стандартів діяльності
 • Орієнтація на кінцеві результати діяльності
 • Прагнення до нововведень
 • Усвідомлення відповідальності за результати справи фірми
 • Розвиток усього кращого в людях, їхніх умінь, творчих здібностей, бажання працювати оригінально, професійно, ефективно, самостійно
 • Наслідування лідерів
 • Концентрація своєї стратегії, тактики, дій
 • Чим більше зв’язків, тим більше гармонії, узгодженості, продуктивності в діях менеджера
 • Активне використання ідей удосконалення продукції, робіт і послуг фірм-споживачів
 • Успіх забезпечують професійні знання, досвід і вміння робити конкретні справи
 • Використання конкуренції, тому що монополія – ворог високої продуктивності

Принципи управління діяльності виступають фундаментом функціонування підприемства!

Література

 1. 1.     В.В. Стадник; М.А Йохна “Менеджмент”
 2. 2.     А.В. Шегда “Основи менеджмента”
 3. 3.     Ф.І.Хміль “Основи менеджмента”
 4. 4.     О.Е. Кузьмін “Сучасний менеджмент”
 5. 5.     Й.С. Завадський “Менеджмент”
Прочитано 4501 разів