Ви тутГоловна>>Економіка>>Предмет аудиторського контролю

Предмет аудиторського контролю

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Реферат – Предмет аудиторського контролю

Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм­ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює;

закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в сус­пільстві, аудиторський контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своє­часного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.

Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефектив­ність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю, предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавству, нормативно-правовим актам. Зок­рема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дис­ципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу працівників, машин, обладнання та інших засобів і пред­метів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в цілому. Отже, в предмет ауди­торського контролю включають усю стадію процесу відтво­рення суспільне необхідного продукту та нормативно-пра­вове регулювання її.

На стадії розподілу суспільне необхідного продукту ауди­торський контроль перевіряє його використання на задово­лення різноманітних потреб суспільства — відшкодування витрат використаних засобів виробництва, розподіл та пере­розподіл створеного продукту в умовах ринкових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці, витрачання коштів на опла­ту живої праці відповідно до кількості і якості її, відтворен­ня і поповнення суспільних фондів накопичення і спожи­вання, відрахувань коштів державному бюджету, соціально­му страхуванню. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.

На стадії обміну суспільного продукту, тобто обороту товарів в умовах товарно-грошових відносин, предмет ауди­торського контролю включає договірні відносини, виконан­ня договорів поставок із збуту та заготівлі, задоволення ку­півельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпе­чення народного- господарства і населення на товари народ­ного споживання насиченням ринку товарами. Отже, на стадії обміну контролюють усі форми обороту суспільне необхід­ного продукту згідно із законами ринкової економіки.

На завершальній стадії процесу відтворення — споживанні суспільна необхідного продукту — аудиторський контроль перевіряє операції, пов'язані в основному з виробничим спо­живанням, тобто відтворенням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський контроль виявляє диспропорції в задоволенні матеріальних і культурних пот­реб членів суспільства, а також суперечностей, зумовлених порушеннями нормативно-правових актів у процесі задово­лення особистих потреб.

Отже, об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський контроль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своєчасного регулювання їх.

Суспільні і особисті потреби формуються на стадії ви­робництва, набуваючи форми дійсних потреб. Під дією смаків і нахилів людини, які виявляються в процесі обміну, структура потреб змінюється, а рамки звужуються до задо­волення на стадії розподілу.

Аудиторський контроль виявляє незадоволені потреби і через систему управління впливає на задоволення їх. Задо­волені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення, але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживацького попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визначен­ням активної взаємодії впливу обміну на виробництво про­дукції, розподіл і споживання суспільного продукту.

Отже, предметом аудиторського контролю є процес роз­ширеного відтворення суспільна необхідного продукту і до­держання його економіка-правового регулювання в умовах ринкової економіки.

Прочитано 1093 разів