Ви тутГоловна>>Економіка>>Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Реферат - Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

13.1. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Річний звіт у першу чергу перевіряють за формою: наявність дати складання звіту, назви підприємства, кодів, підписів, дати здачі звіту тощо. У бухгалтерських звітах не повинно бути ніяких виправлень і підчищень. У випадку виправлення помилок роблять відповідні застереження із зазначенням дати виправлення. Якщо цих вимог не дотри­мано, аудитор рекомендує виправити помилки.

Далі з'ясовують, чи проведена інвентаризація у повному обсязі, чи правильно відображені інвентаризаційні різниці в обліку: установлюють реальність даних інвентаризації. виявляють факти формального відображення залишків, проводять вибіркові інвентаризації, установлюють реаль­ність залишків на бухгалтерських рахунках на основі від­повідних підтверджувальних документів.

Перевіряють, чи правильно зроблені калькуляційні роз­рахунки, чи закриті операційні рахунки в установленому порядку. Крім того, установлюють повноту записів операцій в облікові регістри за станом на 31 грудня. Особливо це стосується документів по реалізації продукції. Із цією ме­тою перевіряють договори, акти на приймання робіт, прий­мальні квитанції та ін.

Так само установлюють, чи віднесені у відповідному розмірі на витрати поточного року незавершене виробницт­во, орендна плата, інші витрати майбутніх періодів, корек­тиви відрахувань у резервні фонди. Після цього перевіря­ють складання форм звітності відповідно до інструкції про порядок заповнення форм річного звіту, ув'язку всіх форм і показників звітності.

Аудит фінансової звітності виконують відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 7.05.93 р. № 25 з урахуванням наступних змін і доповнень, внесених постановами Кабінету міністрів України, наказами Мінфіну України та інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства.

Виправлення допущених помилок проводиться у звітах за той період, в якому вони були виявлені. Виправлення по­милок допущених і виявлених у поточному році здійснюєть­ся сторнуванням неправильних записів та заміною їх пра­вильними, але не пізніше грудня поточного року. Виправ­лення минулорічних помилок внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу відображаються у поточному році як фінансовий результат минулого року у кореспон­денції з бухгалтерськими рахунками, по яких допущені вип­равлення (дебет рахунків 05—10, 12, кредит рахунка 80 або навпаки). У випадку віднесення на виробництво вит­рат, які належало віднести за рахунок прибутку, що зали­шається у розпорядженні підприємства або інших джерел, виправлення виконуються зменшенням відповідних джерел у кореспонденції з кредитом рахунка 80 (дебет рахунків 81, 86, 87, 88, 89, 96, 02, 13 і кредит рахунка 80).

Аудит бухгалтерського балансу доцільно виконувати в такій послідовності: перевіряють правильність перенесення залишків минулого року на початок року, маючи на увазі, що залишки на кінець року повинні відповідати залишкам на початок року. Якщо така відповідність відсутня, то пот­рібно з'ясувати причини відхилень (переоцінка, перегрупу­вання статей балансу в новому році та ін.). Про зміст змін і відхилень повинно бути пояснення у пояснювальній запис­ці до річного звіту. Далі зіставляють статті балансу з обо­ротним балансом, оборотний баланс — з Головною книгою, дані Головної книги — з відповідними журналами-ордерами, машинограмами. Тут же перевіряють точність визначення залишків на синтетичних і аналітичних рахунках (вибір­ково). По рахунках розрахунків повинно бути розгорнуте сальдо. Суми статей матеріальних активів, розрахунків по­винні бути підтверджені матеріалами інвентаризацій.                                                          

Особливо уважно вивчають кореспонденцію рахунків в Го­ловній книзі і журналах-ордерах, звертаючи увагу на нети­пові проводки.

Згідно із інструкцією про порядок заповнення форм річного звіту основні засоби і нематеріальні активи повинні бути відображені по залишковій вартості, правильність визначення якої перевіряють. При цьому вибірковим спо­собом виявляють, чи не облічуються в складі основних за­собів малоцінні предмети або, навпаки, чи правильно про­ведена індексація основних засобів, правильність нарахування зносу. Потрібно також врахувати те, що згідно Положенням про організацію бухгалтерського обліку звітності амортизація при вибутті основних засобів не нараховується, якщо вони списуються раніше нормативних  строків експлуатації, а результати від вибуття основних засобів списуються на рахунок 80 в кореспонденції з рахунком 85.

По всіх цих положеннях потрібно спочатку провести тестування, а після цього вибірково перевірити окремі операції і документи.

Капіталовкладення повинні відображатись у балансі  фактичними витратами. Сума незавершеного виробництва  повинна бути підтверджена його інвентаризацією. Доцільно зробити огляд незавершених об'єктів, а при необхідності (сумнівна інформація) — контрольні обміри.

Фінансові вкладення (придбання цінних паперів—облігацій, акцій) повинні відображатись у балансі за фактични­ми витратами на основі даних рахунка 56. Стаття балансу «Використання прибутку» має узгоджуватись з відповідною статтею у ф. 2 річного звіту.

Суму збитків перевіряють як з погляду достовірності цієї інформації, так і з'ясування причин погіршення фінан­сового стану.

Достовірність даних статті «Виробничі запаси» установ­люють на підставі даних сальдових відомостей Головної книги, матеріалів інвентаризації. При необхідності прово­дять контрольні інвентаризації. Уточнюють оцінку мате­ріальних активів з врахуванням даних акта дооцінки то­варно-матеріальних цінностей.

При перевірці статті балансу «Незавершене виробницт­во» слід мати на увазі такі можливості помилки і неточності:

не повністю розподілені витрати незавершеного вироб­ництва минулих років під урожай поточного року (особливо це стосується багаторічних трав, витрат на окультурення пасовищ); не повністю включені або, навпаки, віднесені в завищених розмірах накладні витрати, витрати допоміжних

виробництв; не повністю або у завищеному розмірі відне­сені на витрати органічні добрива; допущені викривлення при списанні калькуляційних різниць; неточний розподіл витрат по ремонту і амортизації основних засобів.

Аналогічно перевіряють статтю «Витрати майбутніх пе­ріодів».

Статті розділу балансу «Грошові кошти», «Розрахун­ки» повинні бути підтверджені актами інвентаризації кош­тів і розрахунків.

Статті пасиву балансу в частині статутного фонду, фондів спеціального призначення перевіряють відповідність до засновницьких документів. Розрахунки III розділу пасиву балансу зіставляють з податковими деклараціями, іншими розрахунками по платежах у бюджет і позабюджетних фондів, звітністю по розрахунках з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування, з розрахунково-платіж­ними відомостями, актами звірки розрахунків.

 

13.2. АУДИТ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Перевірку «Звіту про фінансові результати та їх вико­ристання» здійснюють на основі даних рахунків 46, 51, 80, 81, 68, 87, 88. Виручка від реалізації продукції повинна бу­ти відображена з податком на добавлену вартість та акциз­ним збором і підтверджена приймальними квитанціями, актами на виконання робіт, касовими ордерами, рахунка­ми-фактурами.

Витрати на виробництво реалізованої продукції, вико­наних робіт і послуг (ф. 2) зіставляють з даними рахунка 46 по наростаючих підсумках з початку року, звіряють з квартальною звітністю з врахуванням обороту на четвертий квартал, перевіряють обгрунтованість коригування плано­вої собівартості реалізованої продукції до фактичної. Ви­бірково перевіряють правильність включення витрат у со­бівартість продукції за даними рахунків 20, 23, 24, 25, 26 і відповідно до ст. 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій пере­віряють за даними рахунка 80. Доцільно статті штрафів, пені, простроченої заборгованості в значних сумах зістави­ти з первинними документами. Сума балансового прибутку має узгоджуватись з аналогічною статтею ф. 1.

Використання прибутку на платежі в бюджет зіставля­ють з податковими деклараціями; на відрахування до ре­зервного фонду, на виробничий і соціальний розвиток — із засновницькими документами, плановими розрахунками та рішеннями трудових колективів. Відрахування в ці фон­ди здійснюють за рахунок прибутку, що залишається в роз­порядженні підприємства.

Статті розділу 3 «Платежі до бюджету» перевіряють на основі податкових декларацій, розрахунків відповідних платежів до бюджету, розрахунково-платіжних відомостей, виписок банку тощо. З врахуванням раніше виявлених по­милок при перевірці доходів, витрат на виробництво продукції, використання фонду споживання виявляють недораховані суми або, навпаки, зайві перерахування платежів», дають рекомендації, консультації з питань оподаткування,  вимагають виправлення помилок, допущених у звітності, і  попереджують таким чином ризик штрафних санкцій. Достовірність даних про фактично перераховані платежі установлюють на підставі платіжних доручень і виписок банку.

У четвертому і п'ятому розділах перевіряють достовірність інформації про витрати і доходи, що враховуються  при обчисленні пільг на податок відповідно до законодав­ства.

Перевірку достовірності даних про рух фондів здійснюють на основі рахунків 85, 86, 87, 88, 89, 98 відповідних журналів-ордерів (10, 12, 13, 15) або машинограм згідно із установчими документами підприємства про порядок створення фондів та Положенням про організацію бухгалтерсь­кого обліку і звітності в Україні.

Створення резервів за рахунок витрат виробництва мо­же здійснюватись лише з передбачених цим Положенням або погоджених з Мінфіном. Якщо в процесі аудиту вияв­лено створення інших резервів, потрібно поставити вимогу про їх закриття і перерахування сум на кредит рахунка 80 з відображенням їх у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій.

Суми, одержані з бюджету та позабюджетних фондів, і їх використання перевіряють за даними рахунка 96 «Ці­льове фінансування і цільові надходження». Законність виплат за рахунок цих джерел установлюють згідно із За­коном України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», листами Мінфіну від 27.06.1991 р., 28.01.1992 р. «Про бух­галтерський облік окремих господарських операцій», По­ложенням про порядок визначення та виплати державної допомоги багатодітним сім'ям від 11.03.1993 р. та ін.

Достовірність інформації про відрахування до Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду, інших цільо­вих фондів та їх використання установлюють за даними ра­хунків 65, 69, 70 відповідно до нормативних і законодавчих актів: інструкціями про порядок відрахувань і витрат Пен­сійного фонду, Фонду соціального страхування, Державного фонду сприяння зайнятості населення, законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» і т. д.

Перевірку звітних даних про наявність та рух основних засобів здійснюють на підставі карток обліку руху основ­них засобів, вибірково перевіряють достовірність даних про надходження і вибуття основних засобів безпосередньо на основі первинних документів. Особливу увагу звертають на доцільність і достовірність списання основних засобів з балансу, яке може бути проведене тільки у випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоці­льно, коли вони не можуть бути реалізовані або передані іншим підприємствам і організаціям. Особливо ретельно перевіряють цю форму при аудиті і підтвердженні бухгал­терського балансу підприємства, що приватизується.

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

ТА ЗВІТУ АУДИТОРА

 

Перед складанням аудиторського висновку потрібно провести узагальнюючий огляд фінансової звітності, який би був достатнім для вираження судження про фінансову

Прочитано 1752 разів