Ви тутГоловна>>Економіка>>Основи статистики

Основи статистики

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Конспект лекцій - Основи статистики

 Зміст:

 Умови роботи......................................................................................................................... 3

Предмет і метод статистики.................................................................................................. 4

Поняття статистики........................................................................................................... 4

Категорії статистики.......................................................................................................... 5

Метод статистики............................................................................................................... 6

Основні задачі статистики на сучасному етапі............................................................... 7

Статистичні спостереження.................................................................................................. 8

Суть та організаційні форми статистичного спостереження........................................ 8

План статистичного спостереження................................................................................ 9

Види статистичного спостереження.............................................................................. 10

Способи одержання інформації...................................................................................... 10

Помилки спостереження................................................................................................. 11

Зведення і групування статистичних даних..................................................................... 12

Статистичне зведення...................................................................................................... 12

Статистичне групування................................................................................................. 12

Ряд розподілу.................................................................................................................... 13

Статистичні таблиці......................................................................................................... 14

Абсолютні і відносні величини.......................................................................................... 16

Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин................................................ 16

Поняття і одиниці виміру відносних величин.............................................................. 16

Ціль, призначення і види відносних величин............................................................... 17

Середні величини................................................................................................................. 18

Поняття середніх величин............................................................................................... 18

Види середніх величин та способи їх обрахування..................................................... 18

Властивості середньої (математичні)............................................................................. 20

Середні структурні........................................................................................................... 20

Нормований середній бал............................................................................................... 21

Статистичне вивчення варіації........................................................................................... 23

Ряди динаміки....................................................................................................................... 24

Поняття про ряди динаміки............................................................................................ 24

Види рядів динаміки........................................................................................................ 24

Аналітичні показники ряду динаміки............................................................................ 25

Середні показники динаміки.......................................................................................... 26

Розрахунок тенденції....................................................................................................... 27

Коефіцієнт випередження............................................................................................... 28

Екстраполяція та інтерполяція........................................................................................ 29

Індекси.................................................................................................................................. 30

Суть та функції індексів в статистичному аналізі........................................................ 30

Індивідуальні індекси...................................................................................................... 31

Агрегатні індекси............................................................................................................. 31

Середні індекси................................................................................................................ 33

Індекси середніх величин............................................................................................... 35

Вибірковий метод................................................................................................................ 37

Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування................. 37

Види і способи вибіркового спостереження................................................................. 37

Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності............................... 38

 

Поняття статистики.

Перші дані, що сьогодні називають статистичними, ми знаходимо в найдавніших письмових джерелах (облік рабів, жителів). Як наука вона вийшла з бухгалтерського обліку.

 Слово "статистика" походить від латинського слова status -  становище, стан явищ. Спочатку займалася описовою діяльністю, наприклад описом державного устрою (інша назва – державознавство).

 Статистика як наука виникла в другій половині 17 століття. Термін статистика в науковий обіг ввід в 1746 році німецький вчений, професор філософії і права Генріх Авенхаль.

В сьогоднішньому розумінні статистика – це:

1)  цифри, статистичні дані;

2)  статистична практика (діяльність статистичних установ, що збирають і обробляють статистичну інформацію);

3)  наука.

У джерел статистичної науки стояли 2 школи: англійська (інша назва – "школа політичних арифметик": Уільям Петті, Джон Граунд) і німецька (суто описова наука – державознавство – опис устрою, кількість знаті, кількість приходів, кількість населення, кількість земель).

В Росії в 19 ст. сформувалася власна школа, до якої входили вчені РАН П.Журавський, Арсеньєв, Дружинін. Пізніше, вчені розділилися на дві групи: перша група розглядала статистику як метод (Дружинін, Кауфман), друга – як науку (Янсон, Німчинов, Фортунато).

Вищезгадані школи розділилися також на два крила: одні вважали, що статистика досліджує лише суспільство (гуманітаристи), інші – що статистика може досліджувати будь-що у природі (універсалісти). Дане протиріччя проіснувало до 50-х років 20-го століття.

4)  Статистика – це також метод пізнання, інструментарій, який використовується і в природничих, і в суспільних науках для встановлення закономірностей масових процесів.

5)  Статистика – це і окрема група статистичних методів.

 

  • Статистика – це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

 

Отже, предмет статистики – кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

 

Об'єктом статистики є людське суспільство, явища і процеси суспільного життя.

 

Особливості статистики:

1)  статистика говорить мовою цифр, але ці цифри якісно визначені;

2)  масовість явищ (статистика не вивчає поодинокі явища, оскільки в них не проявляються закономірності, які досліджуються статистикою); використовується математичний закон великих чисел, основним принципом якого є те, що закономірність масових явищ може проявлятися при достатньо великому числі випадків;

3)  статистика вивчає структуру явища і його динаміку;

4)  статистика вивчає явища в їх взаємозв'язку.

 

Закономірності проявляються в таких своїх різновидах:

1)  закономірності розвитку (динаміка явищ);

2)  закономірності структурних зрушень;

3)  закономірності розподілу елементів сукупності (розподіл населення за віком, за статтю);

4)  закономірності співзалежності (зв'язку між явищами).

 

Категорії статистики.

  • Статистична сукупність – це маса однорідних в певному відношенні елементів, мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу.
  • Статистична сукупність – це певна множина елементів, поєднана умовами існування і розвитку.

 

Сукупність може бути однорідною і різнорідною.

  • Однорідна сукупність – якщо одна чи декілька ознак, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць.
  • Різнорідна сукупність об'єднує явища різного типу.

 

Сукупність складають окремі елементи, які називаються одиницями сукупності.

  • Одиниця сукупності - це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою обліку.

 

  • Ознака – властивість окремої одиниці сукупності.

 

Ознаки можуть бути (за характером виявлення) якісними і кількісними.

Якісні ознаки (атрибутивні ознаки) виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їх суть, стан або якість. Наприклад, сорт продукції, професія, сімейний статус.

Кількісні ознаки виражають окремі значення якісних ознак у числовому виразі, окремі значення яких називаються варіантами.

 

Кількісні варіанти за характером виразу можуть бути первинними і вторинними.

Первинні варіанти – характеризують одиницю сукупності в цілому: абсолютні значення, вимірені, розраховані.

Вторинні варіанти (похідні, розрахункові) – дані, що не можливо перевірити тому що вони взяті з певних джерел.

 

По відношенню до об'єкту кількісні ознаки можуть бути прямими і непрямими.

Прямі – характеризують об'єкт дослідження безпосередньо (вік осіб, кількість присутніх в аудиторії)

Непрямі – ознаки, що не належать безпосередньо досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які належать іншій сукупності, що входить в дану.

 

За характером варіації кількісні ознаки можуть бути дискретними (перервні), безперервними; а якісні – багатоваріантними, альтернативними.

Дискретні – ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень.

Безперервні – ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел.Прочитано 1872 разів